สู่เสียงสะท้อนแห่งความสำเร็จ
ของบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ
การคืนสถานะและสิทธิให้คนไทยกว่า 5 แสนคน
ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับสิทธิ
การรักษาพยาบาลฟรี ดีใจทั้งครอบครัวเลยครับ
ช่วยให้คนรอพิสูจน์สิทธิอย่างหนู ได้เข้าถึงสิทธิ
การรักษา มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตค่ะ
เมื่อก่อนการไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องยาก
เพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย พอมีกองทุนนี้เข้ามา
ตอนนี้ผมหมดห่วง หมดกังวลแล้วครับ
ฉันเองไม่เคยไปลงทะเบียนรับสิทธิที่ไหน
แต่พอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ถึงรู้ว่าได้รับสิทธิตัวนี้ ดีใจมากๆ ค่ะ
หากเกิดโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ห่างไกล การป้องกัน
และรักษาที่รวดเร็ว จะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ
ลดป่วย ลดตาย ซึ่งต้องขอบคุณกองทุนนี้มากๆ ค่ะ
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
กับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
ต้องอดทน
อีกนาน
แค่ไหน
?
ถึงแม้ประเทศไทยได้ขยายหลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมคนไทยทุกคน ตั้งแต่ปี 2545
แต่ความเป็นจริง
พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ให้สิทธิครอบคลุมเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
ปี 2545
ประชากรไทยกว่า 61 ล้านคน ได้รับ สิทธิขั้นพื้นฐานจาก
ที่มา: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2545 - 2546 (โครงการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่สอง (2546-2547) รายงานวิจัยเล่มที่ 1)
ยังมีคนในประเทศไทยไร้สิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข อีกจำนวนมาก เชื่อหรือไม่
คนไทยที่ไม่ได้รับสิทธิ พื้นฐานด้านสาธารณสุข กว่า 500,000 คน
แผนภาพการกระจาย ของบุคคลที่มีปัญหา สถานะและสิทธิ ตามจังหวัดต่างๆ ปี 2553
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 18 มกราคม 2553
Province
รู้หรือไม่? คนไร้สิทธิต้องลําบากมากแค่ไหน
ขาดการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค
ไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค
ไม่ได้รับการบำบัดและ บริการทางการแพทย์
ขาดการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ ที่เหมาะสม รวมทั้งนวัตกรรม ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
ไม่ได้สิทธิการตรวจ และรับฝากครรภ์
ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
5 เหตุผลของการผลักดันนโยบายคืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
การคืนสิทธิให้แก่ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ แต่ถูกตัดสิทธิจาก พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติ อนุสัญญาว่าด้วย สิทธิเด็ก เป็นต้น ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา สถานะและสิทธิของบุคคล ปี 2548 จะต้องคืนสิทธิพื้นฐานแก่ บุคคลที่มีปัญหาสถานะ และสิทธิทุกกลุ่ม การควบคุมและป้องกันโรค หากไม่ได้รับการรักษา จะเป็นแหล่งแพร่กระจาย โรคติดต่อต่างๆ ได้ ลดภาระหนี้สินของโรงพยาบาล ที่ต้องดูแลคนกลุ่มนี้ เพราะไม่ได้รับงบประมาณ สนับสนุน
ให้กับบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ ทั้งคนไทยที่ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึง ชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมืองไร้สิทธิ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม รัฐบาลได้ทุ่มเท เพื่อการสร้างสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข
เส้นทางแห่งความพยายาม
ส่วนหนึ่งได้รับสิทธิในโครงการสวัสดิการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล ถูกถอดชื่อจากผู้มีสิทธิ 200,000 กว่าคน เนื่องจากข้อจำกัด ของ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ให้สิทธิเฉพาะบุคคล ที่มีสัญชาติไทย บางส่วนซื้อบัตรสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยสมัครใจ ส่วนหนึ่งได้รับสิทธิภายใต้โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค โดยหน่วยบริการลงทะเบียนกลุ่มนี้ที่เคยได้รับสิทธิ ในโครงการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล หลังปี 2543 ปี 2518 ปี 2524 23 พ.ย. 2543
เส้นทางแห่งความพยายาม
เริ่มบรรจุเรื่องการให้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แก่กลุ่มบุคคลที่ถูกถอดสิทธิ แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบ จากประธาน คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นายพินิจ จารุสมบัติ) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ และสิทธิของบุคคล” ตามที่สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นายวิทยา แก้วภราดัย) ยืนยันมติและนำเรื่องสู่ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ เสนอเรื่องสู่คณะรัฐมนตรี แต่ไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีกลั่นกรอง (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) ด้วยเหตุผลความมั่นคง 16 ก.พ. 2552 17 ม.ค. 2548 18 ม.ค. 2548 28 พ.ย. 2549
เส้นทางแห่งความพยายาม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) นำเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี โดยปรับรายละเอียดเพื่อความ เหมาะสม พร้อมจัดกลุ่มคนใหม่ให้สอดคล้อง กับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สปสช. ถอนเรื่องมาทบทวนก่อนนำเรื่องสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สำนักงบประมาณมีความเห็นให้มีการศึกษา และพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 25 ก.พ. 2553 3 ก.ค. 2552 30 มิ.ย. 2552
รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้ทุกคน โดยครอบคลุมถึง การส่งเสริมสุขภาพ ทั้งการรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และด้านสาธารณสุขในทุกๆ มิติ
ID ขึ้นต้นด้วย 5, 8